onze algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Zanzibar en een opdrachtgever waarop De Zanzibar deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan De Zanzibar opdracht geeft tot het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen.

3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan alleen schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. De overeengekomen afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij de afwijkingen zijn overeengekomen.

4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

5. Algemene voorwaarden die door opdrachtgever van De Zanzibar worden gehanteerd en/of van toepassing worden verklaard, zijn nimmer van toepassing op met De Zanzibar gesloten overeenkomsten, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door De Zanzibar is ingestemd.

De Zanzibar is bevoegd bij de uitvoering van een overeenkomst met opdrachtgever gebruik te maken van derden. Ook in die situatie gelden de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten

1. Alle offertes en aanbiedingen van De Zanzibar zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

2. Een op naam gestelde aanbieding of offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij een andere termijn staat vermeld. Na dit termijn komt de aanbieding of offerte te vervallen.

3. Een overeenkomst met De Zanzibar komt tot stand op het moment dat een opdracht of bestelling van opdrachtgever door De Zanzibar wordt ontvangen dan wel zodra De Zanzibar is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht. De Zanzibar kan aan opdrachtgever een opdrachtbevestiging zenden, waarin de overeengekomen afspraken staan weergegeven.

4. Wijzigingen in en/of aanvullingen van een overeenkomst zijn bindend indien deze schriftelijk door De Zanzibar aan opdrachtgever zijn bevestigd.

5. Afbeeldingen, informatie, tekeningen, maatopgaven en dergelijke die De Zanzibar verstrekt in zijn prijslijsten, brieven, advertenties, en overige uitingen worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven en zijn slechts bedoeld om een algemene voorstelling te geven van het aanbod van De Zanzibar. Afwijkingen geven de opdrachtgever niet het recht tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3. Prijzen

1. Aan druk-, type en zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend

2. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3. Prijsverhogingen worden jaarlijks in januari doorgevoerd. Indien de totstandkoming van de overeenkomst plaatsvindt voor 1 januari van enig jaar en het overeengekomen tijdstip van op- of aflevering ligt na 1 januari van het daaropvolgende jaar, dan kunnen de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook een wijziging hebben ondergaan.

4. Indien De Zanzibar en opdrachtgever zijn overeengekomen dat De Zanzibar ten behoeve van zijn opdrachtgever een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt zijn prijzen, dan is De Zanzibar gerechtigd de nieuw geldende prijzen door te berekenen aan zijn opdrachtgever.

5. Prijsverhogingen voortvloeiende uit wijzigingen in en/of aanvullingen van de opdracht door opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever.

6. Een prijsverhoging als bedoeld in lid 3 geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

7. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van het bepaalde in lid 3, dient plaats te vinden tegelijk met (de laatste termijn van) de hoofdsom.

8. Opdrachtgever is gerechtigd tot uiterlijk 7 dagen voor uitvoering van de overeenkomst door De Zanzibar, wijzigingen aan te brengen in de overeengekomen aantallen personen en/of te leveren goederen of uit te voeren diensten, met dien verstande dat de aan te brengen wijzigingen maximaal 10% mogen zijn (meer of minder) van de reeds overeengekomen aantallen personen en/of te leveren goederen of uit te voeren diensten.

Artikel 4. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door De Zanzibar aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door De Zanzibar is aangegeven.

2. De Zanzibar behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een vooruitbetaling te verlangen bij overeenkomsten vanaf een bedrag van € 500 van 50% van de overeengekomen prijs. Voor dit bedrag wordt een factuur gestuurd na akkoordverklaring van de opdrachtbevestiging en dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan door opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

3. In geval van niet c.q. niet tijdige betaling is opdrachtgever, zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling door De Zanzibar is vereist, over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die De Zanzibar als gevolg hiervan moet maken voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief BTW.

5. De Zanzibar heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 5. Annulering

1. Opdrachtgever is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij deze tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien De Zanzibar het aanbod niet onverwijld verwerpt.
Bij annulering na het aangaan van de overeenkomst zijn wij genoodzaakt de volgende kosten in rekening te brengen:

10% van de totaalsom bij meer dan 4 maanden voor de dag van uitvoering
25% van de totaalsom bij meer dan 2 maanden voor de dag van uitvoering
50% van de totaalsom bij meer dan 30 dagen voor de dag van uitvoering
75% van de totaalsom bij meer dan 14 dagen voor de dag van uitvoering
100% van de totaalsom bij minder dan 14 dagen voor de dag van uitvoering
2. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag waarop de schriftelijke annulering De Zanzibar heeft bereikt. Aan een mondelinge annulering kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

1. De uitvoering van de overeenkomst door De Zanzibar is gebaseerd op de door opdrachtgever aangegeven aard van het evenement, de opgegeven omstandigheden en aantallen. Opdrachtgever is gehouden alle door De Zanzibar verlangde gegevens en informatie te verstrekken, evenals alle overige gegevens en informatie die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst door De Zanzibar. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan De Zanzibar verstrekte gegevens en informatie.

2. Indien De Zanzibar bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door opdrachtgever te verstrekken informatie, kan opdrachtgever De Zanzibar niet aansprakelijk stellen voor het tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen, zolang opdrachtgever niet alle juiste informatie heeft verstrekt.

3. De Zanzibar behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van alle door De Zanzibar gesloten overeenkomsten, naar eigen inzicht de wijze van uitvoering zelf te bepalen.

4. Opdrachtgever is verplicht bij de uitvoering van de overeenkomst te controleren of de uitvoering van de overeenkomst overeenkomt met wat is overeengekomen.

5. De Zanzibar is gerechtigd, tenzij anders vermeld in de overeenkomst, de opdracht of onderdelen daarvan te laten verrichten door niet bij De Zanzibar in dienst zijnde derden, indien dit naar het oordeel van De Zanzibar een goede en efficiënte uitvoering van de overeenkomst zal bevorderen.

6. Ingeval voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming nodig is van een derde, bijvoorbeeld een vergunning, draagt opdrachtgever zelf zorg voor een tijdige verkrijging van de toestemming, zulks op kosten van de opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt uiterlijk één week voor de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk bewijs aan De Zanzibar dat de toestemming is verkregen. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van de opdrachtgever.

7. Ingeval De Zanzibar goederen, zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever, zijn deze goederen vanaf het moment van aflevering voor risico van de opdrachtgever.

8. Ingeval De Zanzibar goederen, zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever heeft opdrachtgever 2 uur garantie op de kwaliteit van de goederen (eten en/of drinken), vanaf het moment van aflevering, op voorwaarde dat de goederen worden opgeslagen en behandeld volgens de instructies van De Zanzibar.

9. Indien opdrachtgever en/of gasten van opdrachtgever goederen (eten en/of drinken) van De Zanzibar van de locatie meenemen, is dat voor eigen rekening en risico van opdrachtgever en/of zijn gasten.

Artikel 7. Transport en werkomstandigheden

1. De keuze van het transport is aan De Zanzibar, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de goederen. De Zanzibar is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan van de goederen door opdrachtgever. Indien opdrachtgever verzuimd heeft tijdig maatregelen te nemen tot in ontvangstneming van de goederen, dan is De Zanzibar gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van opdrachtgever te lossen en op te slaan waarmee De Zanzibar aan haar leveringsplicht heeft voldaan. De Zanzibar behoudt zich het recht voor de goederen in gedeelten te leveren.

2. Opdrachtgever staat er voor in dat De Zanzibar alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren en dat alle ruimten die De Zanzibar nodig zal hebben voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig catering-klaar zijn en dat de toegang tot deze ruimten onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kan vinden.

3. Opdrachtgever stelt kosteloos de nodige faciliteiten, zoals water en elektriciteit, ter beschikking, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.

4. Indien de levering van goederen en/of het verrichten van diensten door De Zanzibar wordt vertraagd door toedoen van opdrachtgever, dan is De Zanzibar gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan opdrachtgever door te berekenen. De Zanzibar hanteert voor het catering-klaar maken van de ruimten het uurtarief (inclusief BTW) van de medewerkers die deze ruimten catering-klaar maken.

5. Opdrachtgever geeft De Zanzibar de ruimte te kunnen werken volgens de wettelijke regels op het gebied van hygiëne, Arbo en milieu.

6. Indien op het overeengekomen tijdstip na afloop van het evenement de op te halen goederen, hulpmaterialen, e.d. niet transport-klaar zijn, dan is De Zanzibar gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan opdrachtgever door te berekenen. De Zanzibar berekent voor het transport klaar maken van de op te halen goederen een bedrag van 5% van het factuurbedrag met een minimum van € 90 (inclusief BTW).

Artikel 8. Reclame

1. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de goederen opdrachtgever ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende diensten zijn verricht. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met wat is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Bij klachten over de kwaliteit van etens- en/of drinkwaren dient opdrachtgever deze binnen 2 uur na levering aan De Zanzibar te melden, zodat De Zanzibar de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht te controleren en indien mogelijk te verhelpen. Indien de opdrachtgever de geleverde goederen niet volgens de instructies van De Zanzibar betreffende opslag en behandeling heeft behandeld, dan vervalt de mogelijkheid tot reclameren.

2. Eventuele overige gebreken dient opdrachtgever onverwijld, doch binnen 3 werkdagen, aan De Zanzibar schriftelijk kenbaar te maken. Het gebrek dient zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven, zodat De Zanzibar in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient De Zanzibar in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

3. Indien opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige geleverde goederen en/of te verrichten diensten.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. De Zanzibar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat De Zanzibar is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2. Indien De Zanzibar aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. De aansprakelijkheid van De Zanzibar is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

4. De Zanzibar is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade en andere indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. Opdrachtgever wordt te allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt. Voor de tijdens de gebruiksperiode door opdrachtgever, derden of De Zanzibar aan de ruimte toegebrachte schade, aanvaardt De Zanzibar geen aansprakelijkheid en opdrachtgever vrijwaart De Zanzibar voor alle aanspraken van derden verzaken.

6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor De Zanzibar en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatig handelen van opdrachtgever en/ of diens gasten, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan opdrachtgever en/of diens gasten houder zijn en/of die onder hun toezicht staan.

7. De Zanzibar is niet aansprakelijk voor verlies of dienstal van eigendommen van opdrachtgever en/of diens gasten op de plek waar de overeenkomst wordt uitgevoerd.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Zanzibar.

Artikel 10. Ontbinding

1. De Zanzibar is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; Na het sluiten van de overeenkomst De Zanzibar ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; Door de vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van De Zanzibar kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Zanzibar op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien De Zanzibar de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

3. Indien De Zanzibar tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op volstrekt geen wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4. Indien opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, en deze niet- nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is De Zanzibar gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5. In geval van opheffing, uitstel van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het De Zanzibar vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van De Zanzibar op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere onvoorziene omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door De Zanzibar zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt en die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming De Zanzibar niet kan worden toegerekend.

2. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/ of diensten en/of derden waarvan De Zanzibar gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van voornoemde. Tot die omstandigheden behoren onder meer weersomstandigheden, verkeersopstoppingen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, defecten of storingen in bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden gebruikte voorzieningen, niet of niet tijdige leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden, niet, niet tijdige en/of niet volledige beschikbaarheid van door opdrachtgever zelf te verzorgen voorzieningen en/of omstandigheden.

3. Indien opdrachtgever of De Zanzibar bij een overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 12. Verplichtingen van de opdrachtgever

1. Alle keukengerei, serviesgoed, decoratie, koel&vries apparatuur en andere door De Zanzibar ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen blijven eigendom van De Zanzibar. Indien goederen van De Zanzibar achterblijven op de locatie, is opdrachtgever verplicht deze goederen aan De Zanzibar te retourneren. Schade aan of verlies van deze non-consumptieve goederen veroorzaakt door opdrachtgever en/of zijn gasten, wordt door De Zanzibar tegen kostprijs aan opdrachtgever doorberekend.

2. Opdrachtgever is gehouden de door De Zanzibar ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen als bedoeld in lid 1, overeenkomstig eventuele aanwijzingen van De Zanzibar te gebruiken. Voorts is opdrachtgever verplicht om de door De Zanzibar ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen als bedoeld in lid 1 aan De Zanzibar te retourneren in de staat en op de wijze zoals deze door De Zanzibar aan opdrachtgever zijn aangeleverd, althans conform de afspraken die daaromtrent tussen partijen zijn gemaakt. Indien hiervan geen sprake is, is De Zanzibar gerechtigd alle daaruit voor De Zanzibar voortvloeiende kosten (waaronder arbeidsuren van haar personeel) aan opdrachtgever door te berekenen.

3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de door De Zanzibar ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen als bedoeld in lid 1, te verhuren of anderszins beschikbaar te stellen aan derden. Voor eventuele schade voor De Zanzibar die hiervan het gevolg is, is opdrachtgever jegens De Zanzibar aansprakelijk.

Artikel 13. Toepasselijk recht

1. Alle overeenkomsten tussen De Zanzibar en opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een tussen De Zanzibar en opdrachtgever gesloten overeenkomst, hoe dan ook genaamd, worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter.

Scroll to Top